Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Проектирање на енергетски конвертори

Проектирање на енергетски конвертори

Предмет: Проектирање на енергетски конвертори

Код: ФЕИТ05Л040

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електроника

Предуслов за запишување на преметот:

Цели на предмететната програма (компетенции) :

-Практични знаења за термичките и електричните пренапрегања кај електронските енергетски елементи и склопови. Осознавање и совладување на методите за нивна заштита.

-Оспособување за проектирање и изведба на сложени електронски системи обезбедени од пренапрегања и заштитени од ЕМИ.

Методи на учење: Предавања поддржани со презентации преку слајдови, интерактивни предавања, вежби (користење на опрема и софтверски пакети), самостојна изработка и одбрана на проектна задача и семинарска работа, учење во електронско опкружување (форуми, консултации).

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Термичка анализа и проектирање: Концепт. Контрола на температурата кај полупро­вод­нич­ките елементи. Механизми-спроведу­вање, струење и зрачење. Стационарен и транзи­ентен термички режим. Тер­мичка анализа на капацитивни елементи. Поим за термичка околина. Термички мерења и алатки за анализа. Основни електрични и магнетни компо­ненти: Капацитивен елемент. Основни параметри. Видови, Карактерисики и Намена. Ин­дуктивни елементи. материјали и јадра. Ограничувања ¾ хистерезис, скин-ефект во јадра и во бакарни намотки, Ефект на близина. Термичка анализа. Проектирање индуктивни еле­мен­ти ¾ директна и итеративна процеду­ра. Придушување и зачтита од пренапрегања: Класификација. Придушување во кола со диоди. Придушување во кола со тиристори, BJT, MOSFET и GTO. Кола за управување и активирање: Кола со унипо­­лар­ен и бипо­ларен управувачки сигнал. Директна и индиректна спрега. Оптоизолирани кола и Кола со трансформаторска изолација. Каскодни кола. Кола за управување на тиристори и на GTO. Син­хронизација. Импулсни Засилувачи. Принципи и елементи за заштита од несакани електромагнетни влијанија.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Гоце Шутиноски

Проектирање на енергетски конвертори (умножени предавања)

 

2006

2

Rashid M. H

Power Electronics: circuits, devices and applications

 

Prentice Hall

2003

3

Mohan, Undeland, Robbins

Power Electronics – converters,  applica­tions and design

Wiley&Sons

2002

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Rashid M. H

Power Electronics Handbook

Academic Press

2001

2

Erickson, Maksimovic

Fundamentals of Power Electronics

Kulver Academic

2004