Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Проектирање на електроенергетски објекти

Проектирање на електроенергетски објекти

Предмет: Проектирање на електроенергетски објекти

Код: ФЕИТ04Л024

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+2+0+0

Институт: Електрични централи и разводни постројки

Предуслов за запишување на преметот: Ислушани предметите: Производство на ЕЕ, Разводни постројки, Проектен менаџмент .

Цели на предмететната програма (компетенции) : Здобивање на стручно знаење и проектирање техничка документација за објектите во електроенергетски системи и избор на електротехничка опрема

Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, аудиториски вежби, креирање техничка документација за реални проекти во ЕЕ, стручни предавања на инженери од практиката, самостојна изработка на проектни задачи.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед во процесот на проектирање. Проектирање техничка документација. Принципи и методи на проектирање. Стандардизација. Стадиуми на проектна документација. Проектна задача. Содржина на техничката проектна документација. Обем и спецификации на активностите во проектот. Документација за обезбедување квалитет. Временски распоред во проектите. Трошоци во проекти. Технички решенија и пресметки. Цртежи. Енергетски и помошни системи во ЕЕО. Проектирање на термоенергетски објекти. Проектирање на хидроенергетски објекти. Проектни решенија на пумпно-акумулациони ХЕЦ. Проектни решенија на нуклеарни централи. Проектирање на раводни постројки на висок, среден и низок напон. Проектирање на трансформаторски постројки. Проектирање на осветление, погонски системи, заземјување и громобранска заштита во ЕЕО.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

В. Фуштиќ

Проектирање на електрични централи, инт. скрипта

ЕТФ

1993

2

J.D. McDonald

Electric Power Substation Engineering

CRC Press

2003

3

J. Nahman

Visokonaponska postrojenja

Beopres, Beograd

2000

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

H. Ryan

High Voltage Engineering and Testing

IEE

2001