Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Проектирање на фотоволтаични системи

Проектирање на фотоволтаични системи

Предмет: Проектирање на фотоволтаични системи

Код: ФЕИТ04Л028

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+2+0+0

Институт: Електрични централи и разводни постројки

Предуслов за запишување на преметот: положени математика 1, електротехника 1

Цели на предмететната програма (компетенции) : Стекнување способност за проектирање, анализа на перформанси на автономни ФВ системи, и нивно финансиско вреднување.

Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, аудиториски вежби со решавање на практични примери, примена на специјализиран софтвер, самостојна изработка на домашни задачи.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед. Изведби на ФВ системи: автономни, хибридни, врзани на мрежа. Компоненти на ФВ систем: карактеристики и моделирање. Запознавање со програмски пакет PVSYST. Бази на потребни податоци. Ди-мензионирање автономен ФВ систем. Анализа на перформанси. Финансиска анализа. Процена на влијание на поедини променливи фактори врз вкупна цена на ФВ систем во работен век. Заштитни мерки при изведба ФВ систем.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Кирил И. Коцев

изготвени предавања

 

 

2

Tomas Markvart

Solar electricity

John Wiley&Sons

1995

3

 

 

 

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

France Lasnier&Tony Gang Ang

Photovoltaic Engineering Handbook

Adam Higler, Bristol&New York