Лични алати
Пријави се

Проектен менаџмент

Предмет: Проектен менаџмент

Код: ФЕИТ04З006

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електрични централи и разводни постројки

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Организиран и научен пристап на изучување на проектите и практични вештини за нивно планирање, водење и контролирање.

Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, аудиториски вежби, посета на реални проекти во ЕЕ, стручни предавања од практиката, самостојна изработка на бизнис план.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Дефинирање на терминот проект. Основни карактеристики на проектите. Проектен менаџмент. Фази на проектниот менаџмент. Проектна потреба и мисија на проектот. Проектни параметри. Проектно планирање. Бизнис план. Организација на проектите и проектни тимови. Проект менаџер. Контрола во проектите. Економски аспекти на проектите. Технички аспекти на проектите. Проектно портфолио. Проектен менаџмент на реални проекти. Учење од проектите.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

K. Lake

Mastering Project Management

Thorogood

2003

2

В. Фуштиќ

Проектен менаџмент, инт. скрипта

ФЕИТ

2011

3

 

 

 

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Harold Kerzner

Project Management

J. Wiley and Sons, Ohio

2001