Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Програмирање и алгоритми 2

Програмирање и алгоритми 2

Предмет: Програмирање и алгоритми 2

Код: ФЕИТ07Л002

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+2+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Воведување напредни алгоритми за работа со одредени структури на податоци како и запознавање со основите на објектно-ориентираното програмирање. Оспособеност за пишување соодветни програми за практична примена.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Напредни алгоритми за работа со низи, матрици, структури и датотеки; алгоритми за решавање математички, статистички проблеми. Основни концепти на објектно-ориентирано програмирање. Класи. Наследување. Хиерархија на класи. Методи на класи. Објекти. Конструктор. Деструктор. Динамичко алоцирање и работа со меморија.

Литература:

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

S. Chapman

Fortran 95/2003 for Scientists & Engineers, 3rd Ed

McGraw-Hill Science/Engineering/Math

2007

2

M.T. Goodrich,

R. Tamassia

Data Structures and Algorithms in Java, 5th  Ed

John Wiley

2010

3

I.Chivers, J.Sleightholme

Introduction to Programming with Fortran: with coverage of Fortran 90, 95, 2003 and 77, 1st Ed

Springer

2008

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

M. Kupferschmid

Classical Fortran: Programming for Engineering and Scientific Applications, 2nd Ed,

CRC Press

2009

2

Thomas H. Cormen, et. al.

Introduction to Algorithms, (2nd Edition)

MIT PRESS

2001