Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Програмирање и алгоритми

Програмирање и алгоритми

Предмет: Програмирање и алгоритми

Код: ФЕИТ073001

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+2+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: Нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со основите на компјутерските системи, принципите на програмирање и алгоритамско размислување. Оспособување за пишување компјутерски програми преку користење алгоритми за решавање на различни проблеми.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180

Содржина на предметната програма: Вовед во основните архитектурни елементи на компјутерските системи. Процесор, меморија, периферни уреди. Организација на процесор. Регистри. Аритметичко логичка единица. Контролна единица. Магистрали. Концепти на програмирање преку пишување алгоритми во програмскиот јазик Ц. Ќе бидат воведени податочни видови, операции и оператори, контролни структури (if, while, for, switch, do..while), функции, полиња, покажувачи, текстуални низи, датотеки, структури. Изучување на повеќе стандардни алгоритми (сортирање, пребарување, хеш).

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Kochan C.

Programming in ANSI C

SAMS Publishing

1994

2

K. Loudon

Mastering Algorithms with C

O'Reilly

1999

3

M.T. Goodrich,

R. Tamassia

Algorithm Design: Foundations, Analysis, and Internet Examples

John Wiley

2001

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Kernighan B., Ritchie D.

The C Programming Language, (2nd edition),

Prentice Hall

1988

2

R. Sedgewick

Algorithms in C Parts 1-5: Fundamentals, Data Structures, Sorting, Searching, 3rd Ed

Addison-Wesley Professional

2001

3

Thomas H. Cormen, et. al.

Introduction to Algorithms, (2nd Edition)

MIT PRESS

2001