Лични алати
Пријави се

Пристапни технологии

Предмет: Пристапни технологии

Код: ФЕИТ10Л026

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Телекомуникации

Предуслов за запишување на преметот: положени: комутација и рутирање, ислушани: телекомуникациски мрежи

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со концептот и примената на пристапните мрежи. Запознавање со основните карактеристики на технологиите кои се имплементирани во различни пристапни решенија. Запознавање со начинот на планирање и димензионирање на пристапна мрежа задоволувајќи различни претплатнички барања. Диференцијација помеѓу различни пристапни решенија, како и сервисите и квалитетот на услугите кои тие ги нудат.

Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи, посета на релевантни телекомуникациски компании

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед. Развој. Дефиниција, видови и ка­ра­кте­ри­сти­ки на при­стап­ни мрежи. Проблем на прва милја. Видови на пристапни тех­но­ло­гии (бакарна претплатничка мрежа, ISDN, xDSL технологии, ка­бел­ски тех­но­ло­гии, FTTH). PON технологии. Широкопојасни пристапни тех­но­ло­гии. Безжични пристапни технологии: фикс­ни и мо­бил­ни (инфо). Сообраќајни карактеристики. Димензионирање и пла­ни­ра­ње на претплатничка пристапна мрежа. Типови на услуги. На­со­ки на раз­вој.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

A. Shami, M. Maier, C. Assi

Broadband Access Networks: Technologies and Deployments

Springer

2010

2

A. Gumaste, T. Antony

First Mile Access Networks and Enabling Technologies

Cisco Press

2004