Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Применети антени во безжичните комуникации

Применети антени во безжичните комуникации

Предмет: Применети антени во безжичните комуникации

Код: ФЕИТ10З033

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Телекомуникации

Предуслов за запишување на преметот: Основи на телекомуникации

Цели на предмететната програма (компетенции) : Студентот ќе се запознае со типовите на антени кои се користат кај современите телекомуникациски системи, како кај базните станици, така и кај мобилните кориснички уреди.

Методи на учење: Преку предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби, самостојна работа, изработка на семинарски, посета на телекомуникациски компании, гости - предавачи од индустријата.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Применети антени за базни станици кај мобилните комуникациски системи: CDMA, GSM, WCDMA. Антени за WLAN (WiFi) апликации. Антени за базни станици кај WiMAX. Напредни антени за радио базни станици. Антени наменети за радар апликации. Антени наменети за рачните кориснички уреди. RFID Tag антени. Антени за преносливи компјутери. Проблеми кај лаптоп антените. Антени наменети за работа во повеќе опсези. Антени наменети за BAN (Body Area Networks) и PAN (Personal Area Networks). Антени за UWB (Ultra Wide Band) апликации.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ning Chen

Antennas for Base Stations in Wireless Communications

McGraw-Hill Professional

2009

2

Zhi Chen

Antennas for Portable Devices

Wiley

2007