Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Примена на микроконторлери

Примена на микроконторлери

Предмет: Примена на микроконторлери

Код: ФЕИТ02Л012

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електрични машини, трансформатори и апарати

Предуслов за запишување на преметот: Основи на електротехника

Цели на предмететната програма (компетенции) : Оспособеност и компетентност во областа на примената на микроконтролерите за дигитална регулација на електричните машини.

Методи на учење: Активно следење на наставата, предавањата и вежбите (лабораториски и аудиториски), усвојување на наставната материја со домашно учење .

Вкупен расположив фонд на часови: 180

Содржина на предметната програма: Mожности за користење на микроконтролери во електротехника. Основна архитектура на микроконтролери. Основни хардверски карактеристики на изведбата. Основен сет на асемблерски инструкции и начин на изведување. Базичните микроконтролерски компајлери. Основни алатки за читање и програмирање на микроконтролери - развојни системи. Поврзување со сензори и актуатори. Галванско одвојување и заштита. Безжично поврзување. Проектирање на микроконтролерски систем за управување со ефективната вредност со импулсно широчинска модулација, управување со ефективната вредност со фазна регулација. Меѓусебно поврзување на микроконтролери и поврзување со центрлизиран систем за контрола и управување.Запознавање и примена на основни програмски пакети за дизајнирање, симулација и дебагирање на микроконтролерски системи.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Bernd Shaefer, Johanes  Assenbaum

EPAC 68008, c't 1987, Hett 2.

Friedr. Vieweg  and Sohn Verlagsgeselschaft mbH

 

2011

2

Проф. д-р Горан Рафајловски

Електрични мотори (Динамика и Управување) Учебник

Универзитет „Св. Кирил и Методиј Скопје“

2012

3

S. Ribarić:

Arhitektura mikroprocesora,

Tehnicka knjiga, Zagreb

1988

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Wulf Werum, Hans Windauer

Introduktion to PEARL,

Friedr. Vieweg  and Sohn Verlagsgeselschaft mbH

1989

2

Gerru Kane:

68000 Mikroprocessor Handbook,

Mc. Graw – Hill

1983

3

Leo J. Scaulon:

The 68000 Principles and Programming

Howard W. Sans and Co. , Inc.

1985