Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Преносни и дистрибутивни системи

Преносни и дистрибутивни системи

Предмет: Преносни и дистрибутивни системи

Код: ФЕИТ093011

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+2+0 +0

Институт: Електрични машини, трансформатори и апарати

Предуслов за запишување на преметот: Положени: Основи на електротехника 1 и 2.

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со електричните мрежи, и системи, нивната намена, конструктивна изведба и нивни параметри. Решавање, димензионирање и проектирање на електроенергетските мрежи. со примена на класични и компју-терски ориентирани постапки. Пресметка на загуби на моќност и енергија, техно економска анализа и основни аспекти на квалитетот на електрична енергија.

Методи на учење: Предавања (преку презентации) и аудиториски вежби (презентации и интерактивно со пишување).

Вкупен расположив фонд на часови: 180

Содржина на предметната програма: Основни поими и дефиниции на мрежа, систем, потрошувач. Задача и улога на електроенергетските мрежи (ЕЕМ). Класификација и поделба. Облици на ЕМ. Елементи на ЕЕМ, конструктивна изведба. Заменски шеми и нивни параметри. Конзум. Сведување. Работа со релативни единици (pu). Решавање на радијални мрежи. Решавање на јамкасти и сложено затворени мрежи – класични и компјутерски ориентирани постапки. Димензионирање. Загуба на моќност и енергија во ЕЕМ. Основи на техно-економските анализи. Куси врски. Квалитет на електричната енергија – критериуми, контрола, мерки за негово подобрување.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Р. Ачковски

Преносни и дистрибутивни системи

ЕТФ-Скопје

1995

2

Р. Ачковски

Високонапонски мрежи и системи

ЕТФ-Скопје

1995

3

Р. Ачковски, М. Тодо­ровски

Збирка задачи од областа на преносните и дистрибутивни системи

ФЕИТ – Скопје

2007