Лични алати
Пријави се

Практикум во Labview

Предмет: Практикум во Labview

Код: ФЕИТ03Л004

Број на ЕКТС кредити: 3 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 0+0+3+0

Институт: Електрични мерења и електротехнички материјали

Предуслов за запишување на преметот: положени: Основи на електротехника 1, ислушани: Мерења во електротехника.

Цели на предмететната програма (компетенции) : Основни познавања за работа со Labview програмскиот пакет, поврзување на мерните уреди со компјутер за приказ и анализа на собраните податоци. Програмирање на SCADA системи, како и комуникација со програмибилни логички контролери со користење на различни протоколи.

Методи на учење: Лабораториски вежби, семинарски и проектни задачи, самостојно учење.

Вкупен расположив фонд на часови: 45 часови

Содржина на предметната програма: Виртуелна инструментација и LabVIEW. LabVIEW околина. Променливи и нивно декларирање, низи и матрици. Циклуси, машини на состојби, полиња и кластери. Графички кориснички интерфејс. Работа со датотеки, прибирање податоци, мерење и генерирање сигнали. Напредни својства на LabVIEW. Мерно-управувачки системи во LabVIEW. Комуникациски интерфејси во LabVIEW. Дистрибуирани мерења со LabVIEW.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

J. Travis J.Kring

Labview for everyone

Prentice Hall

2007

2

J.Beyon

Labview Programming, Data Acqusition and Analysis

Prentice Hall

2001

3

G. Johnson R.Jennings

Labview Graphical Programming

McGraw Hill

2006