Лични алати
Пријави се

Практикум по MATLAB

Предмет: Практикум по MATLAB

Код: ФЕИТ00Л001

Број на ЕКТС кредити: 3 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 0+0+3+0

Институт:

Предуслов за запишување на преметот: Нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со можностите и начините за користење на програмската околина MATLAB.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 90 часови

Содржина на предметната програма: Запознавање со работната околина на МАТЛАБ програмскиот пакет. Вектори и матрици. Операции со вектори и матрици. Наредби за контрола на тек и циклуси. Графички приказ на податоци (plotting), графички функции. Анализа на едноставни електрични кола со МАТЛАБ. Влезно-излезни операции и специјални влезно-излезни (I/O) функции. МАТЛАБ програмирање (функции, процедури, решавање на диференцијални равенки). Запознавање со Symbolic Toolbox. Вовед во Simulink. Конструкција на блок дијаграми со Simulink. Дефинирање на параметрите на Simulink блоковите. Simulink симулација. Конструкција на потсистеми. Интеракција на Simulink со МАТЛАБ (пренос на променливи, итерација на Simulink симулација во МАТЛАБ).

Литература:

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Brian Hahn,

Daniel Valentine

Essential MATLAB for Engineers and Scientists,

3rd Edition

Elsevier

2007

2

Timothy Davis,

Kermit Sigmon

MATLAB Primer, 7th Edition

Chapmann&Hall/CRC

2005

3

Jamal Manassah

Elementary Mathematical and Computational Tools for Electrical and Computer Engineers Using MATLAB

CRC Press

2001