Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Практикум по компјутерски вештини и алатки

Практикум по компјутерски вештини и алатки

Предмет: Практикум по компјутерски вештини и алатки

Код: ФЕИТ07Л004

Број на ЕКТС кредити: 3 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 0+0+3+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: Нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Оспособување за работа со двата најраспространети оперативни системи, како и за работа со основните и најчесто користени компјутерски алатки гледани низ инженерска призма.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 90 часови

Содржина на предметната програма: Запознавање со oперативните системи, нивните основи и карактеристики, работа со стеблата на именици и датотеки. Работа со периферни уреди. Работа во Windows: прозорска околина и командна линија. Работа со Linux: прозорска околина и командна линија. Основни компјутерски алатки за работа: уредувачи на текст (пишување и форматирање текст, користење стилови, автоматска содржина, работа со табели); алатки за табеларно уредување податоци (организација на податоци, пресметки и формули, прикажување графикони); алатки за шематски прикази (VISIO).

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

E. Siever,

S.Figgins, R. Love, A. Robbins

Linux in a Nutshell, 6th Ed

O'Reilly Media

2009

2

D. A. Karp,

T. Mott

Windows XP in a Nutshell, 2 edition

O'Reilly Media

2005

3

A. Channelle

Beginning OpenOffice 3: From Novice to Professional, Corr. 2nd printing ed,

Apress,

2008

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

E. Bott,

C. Siechert

Microsoft Office 2010 Inside Out

Microsoft Press

2010