Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Планирање на погон и градба на ЕЕП

Планирање на погон и градба на ЕЕП

Предмет: Планирање на погон и градба на ЕЕП

Код: ФЕИТ04З021

Неделен фонд на часови: 3+2+0+0

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Институт: Електрични централи и разводни постројки

Предуслов за запишување на преметот: Положени: Основи на електроенергетика
Ислушани: Производство на електрична енергија, Разводни постројки

Цели на предмететната програма (компетенции) : Стекнување стручни знаења за процесот и критериумите за планирање на градба на електроенергетски објекти во зависнот од временскиот хоризонт на планирање. Совладување на методи за внатрешна оптимизација на погонот на хидроелектричните и термоелектричните централи, како и проучување на модели за оптимална работа на електричните централи во сложен електроенергетски системи.

Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, аудиториски вежби со решавање на практични примери, самостојна изработка на домашни задачи.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Временска декомпозиција на процесот на планирање. Математички методи во електроенергетиката: нелинеарно програмирање, динамичко програмирање. Енергетски карактеристики на производните капацитети. Погонски карти на електрични централи. Апроксимирани енергетски карактеристики на ТЕЦ и ХЕЦ. Динамичко програмирање. И негова примена за определување на очекувано производство на елек-трична енергија од акумулациони хидроцентрали. Планирање на производството на каскадно поврзани хидроцентрали. Оптимална работа на електричните централи во сложен електроенергетски систем. Инвес-тиции за градба на електроенергетски постројки. Методи за долгорочно планирање, неизвесност, претпоставки, симулации. Методи за определување на очекувано производство и трошоци кај термоелектраните (методи на комбинации на агрегати, метода на еквивалентни криви и метода на кумуланти). Пресметка на параметрите на доверливост ENS (Energy Not Served) и LOLP (Loss of load probability). Карактеристики и барања од ЕЕО во новата дерегулирна околина. Превентивно одржување на електроенер-гетските објекти, планирање на ремонти.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Арсен Арсенов

Планирање на погон и градба на ЕЦ и РП – скрипта

ФЕИТ – Скопје

2009

2

М. Calovic, D. Saric

Planiranje elektroenergetski sistema

BeoPress – Beograd

20000

3

Атанас Илиев

Збирка на решени задачи од планирање на погон и градба на електрични централи

ЕТФ – Скопје

2002

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

А. Wood, B. Wolenberg

Power Generation, Operation and Control

John Wiley & Sons

1998

2

Различни автори

IEEE Transaction on Power System - Одбрани трудови од списанието

IEEE Press – USA

1990-2011

3

H. Pozar

Snaga i energija u elektroenergetskim sistemima 1 i  2

Zagreb, Informator

1988