Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Планирање на електроенергетски системи

Планирање на електроенергетски системи

Предмет: Планирање на електроенергетски системи

Код: ФЕИТ093021

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Преносни електроенергетски системи

Предуслов за запишување на преметот: Положен: Основи на електротехника 2

Цели на предмететната програма (компетенции) : Стекнување на основни познавања на методите за планирање на ЕЕС во услови на либерализиран пазар на електрична енергија.

Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, користење на софтверски алатки, изработка на проектна задача, семинарски работи.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Економско моделирање на ЕЕС. Методи на оптимизација. Софтверски алатки за анализа на ЕЕС. Планирање и развој на дистрибутивни системи со дистрибуирано производство на електрична енергија. Одредување на оптимална вклопна состојба на СН дистрибутивни мрежи. Планирање и развој на преносни системи. Евалуација на ризици при планирање на ЕЕС. Планирање и развој на интерконектирани ЕЕС. Методи за совладување на проблемот на загушување на преносниот систем. Доверливост во услови на либерализиран пазар на електрична енергија.

Литература:

Литература

Задолжителна литература учебник (предавања, презентации)

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Властимир Гламочанин

„Планирање на електроенергетски системи“

ФЕИТ

2008

2

Daniel S. Kirschen and Goran Strbac

“Fundamentals of Power System Economics”

Wiley

2004

3

Steven Sim

“Electric Utility Resource Planning: Economics, Reliability, and Decision-Making”

CRC Press

2011