Лични алати
Пријави се

Персонални и ad-hoc мрежи

Предмет: Персонални и ad-hoc мрежи

Код: ФЕИТ10Л043

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Телекомуникации

Предуслов за запишување на преметот: положени: телекомуникациски мрежи, ислушани: безжични и мобилни мрежи

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со карактеристиките на краткодометните безжични мрежи и анализа на нивните перформанси. Разбирање на концептот на персонално омрежување. Анализа и дизајн на ад-хок мрежи.

Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма Вовед. Трансмисиони техники. Персонални мре­жи WPAN (Bluetooth). Ба­зич­ни концепти во ad-hoc безжични мрежи. MAC и ру­ти­рач­ки про­то­ко­ли во ad-hoc мрежи. Мултикаст рутирање. Ко­му­ни­ка­ци­ски па­ра­ме­три. Специфични аспекти во ad-hoc омрежување (SD, QоS, мо­бил­ност, енер­гет­ски аспекти, сообраќајни карактеристики, сигурност, ad-hoc ме­наџ­мент итн). Им­плементација и номадски апликации. Иден развој. Сен­зор­ски мрежи (стандарди - IEEE 802.15.x, архитектури, протоколи, апликации).

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

L. Gavrilovska, R. Prasad

Ad-hoc networking towards seamless communications

Springer

2006

2

R. Prasad

My personal Adaptive Global NET (MAGNET)

Springer

2009

3

L.Gavrilovska,S.Krco,V.Milutinovic, I. Stojmenovic, R. Trobec

Application and Multidisciplinary Aspects of Wireless Sensor networks: concepts, integration and case studies

Springer

2011

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

 

IEEE 802.15 standards