Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Паралелно процесирање и пресметување со високи перформанси

Паралелно процесирање и пресметување со високи перформанси

Предмет: Паралелно процесирање и пресметување со високи перформанси

Код: ФЕИТ07З021

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Електрични централи и разводни постројки

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : Анализа и дизајн на системи со високи перформанси. Употреба и креирање на паралелни алгоритми, програмирање со MPI и OpenMP, програмирање со нитки.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Запознавање со компјутерски системи со високи перформанси, паралелни компјутерски архитектури, алгоритми и јазици за паралелно програмирање. Проектирање на компјутерски системи со високи перформанси.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

G. Hager,

G. Wellein

Introduction to High Performance Computing for Scientists and Engineers

CRC Press

2010

2

W. P. Petersen,

P. Arbenz

Introduction to Parallel Computing

Oxford University Press

2004

3

H. El-Rewini,

M. Abd-El-Barr

Advanced Computer Architecture

And Parallel Processing

John Wiley & Sons

2005

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

D. Martinez,

R. Bond,

M. Michael Vai

High Performance Embedded Computing Handbook: A System Perspective

CRC Press

2008

2

A. Grama,

G. Karypis,

V. Kumar,

A. Gupta

Introduction to Parallel Computing,

2nd edition

Addison Wesley

2003