Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Основи на обновливи извори на енергија

Основи на обновливи извори на енергија

Предмет: Основи на обновливи извори на енергија

Код: ФЕИТ023008

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електрични машини, трансформатори и апарати

Предуслов за запишување на преметот:

Цели на предмететната програма (компетенции) : Студентот ќе се здобие со основни предзнаења поврзани со експлоатацијата на обновливите извори на енергија и конверзијата на енергијата од различните видови ОИ во електрична.

Методи на учење: Предавања, вежби (А+Л), семинари, тимска и самостојна работа

Вкупен расположив фонд на часови: 180

Содржина на предметната програма: Генерални аспекти и споредба на конвенционалните и обновливите извори на енергија (ОИЕ). Видови ОИЕ.Основни елементи на конверзијата на енергијата од различните ОИЕ. Топологија на системите за ОИЕ. Аспекти на мрежна и автономна работа на системите за ОИЕ. Хибридни системи на ОИЕ. Влијание на ОИЕ врз животната средина. Економика на ОИЕ.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

 

 

ФЕИТ

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3