Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Основи на електротехника 1

Основи на електротехника 1

Предмет: Основи на електротехника 1

Код: ФЕИТ063001

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+2+1+0

Институт: Електротермија, електрично заварување и електричен сообраќај

Предуслов за запишување на преметот: Нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со основните поими и појави од електростатиката, со основните закони и теореми во теоријата на електрични кола и со некои методи за анализа на електрични мрежи со временски константни струи и напони. Користење на основните законитости во електротехниката при решавање на конкретни проблеми во инженерството.

Методи на учење: Предавања - Power Point презентаци и вежби – аудиториски и лабораториски, работа во групи, изработка на семинарски трудови

Вкупен расположив фонд на часови: 180

Содржина на предметната програма: Електрично поле. Гаусов закон. Работа на сили на електрично поле. Потенцијал на електрично поле и електричен напон. Електричен дипол. Спроводници во електрично поле. Електростатичка индукција. Капацитивност и кондензатори. Диелектрици во електрично поле. Поларизација на диелектрик. Воопштен Гаусов закон и вектор на електрично поместување. Гранични услови. Густина на енергија во електрично поле. Стационарна електрична струја. Јачина на електрична струја. Електрична отпорност. Омов закон. Џулов закон. Електрични извори и електромоторна сила. Електрични мрежи. Прв и втор закон на Кирхоф. Методи за решавање на електрични кола. Теорема на суперпозиција. Тевененова и Нортонова теорема. Стационарни режими во мрежи со кондензатори. Преодни појави во мрежи со кондензатори.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Д-р Леонид Грчев

Основи на електротехника - електростатика и кола со непроменливи струи

 

2007

2

Д-р Панчо Врангалов

Основи на електротехника 1

ЕТФ

1979