Лични алати
Пријави се

Оптоелектроника

Предмет: Оптоелектроника

Код: ФЕИТ053014

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електроника

Предуслов за запишување на предметот: Физика2 (препорачано ислушана електрооптика)

Цели на предметната програма (компетенции) : Познава принципи на оптоелектронски елементи. Анализира едноставни кола со оптоелементи. Владее методи за синтеза на едноставни кола.

Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби, семинарски задачи/проекти

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед – дуална природа на светлината, оптички компоненти, извори на светлина, модулација на светлина (квантна јама, прекинување, нелинеарна оптика). LED диоди, погонски кола за LED диоди. Ласери – модови, видови, апликации. Полупроводнички ласери, структура и фабрикација. Фотоелементи (фотодиоди, фототранзистори, фотоотпорници, сончеви батерии). Оптички влакна, оптички засилувачи, емитери и детектори кај оптичките комуникации.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

J. Wilson, J. Hawkes

Optoelectronics

 

Prentice Hall

1998

2

B.G.Streetman

Solid State Electronics

Prentice Hall

1980

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Разни автори

Каталози, Application notes

Интернет страни

тековна