Лични алати
Пријави се

Оптички мрежи

Предмет: Оптички мрежи

Код: ФЕИТ10Л022

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Телекомуникации

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Студентот ќе биде оспособен за планирање и проектирање на современи оптички мрежи. Ќе добие познавања за постапките за подобрување на преживливоста на оптичките мрежи, како и за сервисите кои се реализираат преку оптичките мрежи.

Методи на учење: Преку предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби, самостојна работа, изработка на семинарски, посета на телекомуникациски компании, гости - предавачи од индустријата.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Генерации на оптички мрежи, сервиси, споредба на технологиите (конкурентни технологии), WDM архитектури.  Oптичко ниво, развој на оптичките мрежи. SDH, Следна Генерација SDH,1/10/40/100 Gb Ethernet, MPLS/GMPL. Carrier Ethernet.  OTN – стандард. Преживливост на оптичките мрежи, прстени и mash мрежи. Рутирање и доделување на бранови должини. Дизајн на WDM мрежи. WDM FTTH - оптика до дома. Фотонски пакетски комутации, комутација на оптички пакети и брстови. Целосно оптички мрежи. Примери на реализација. Оптимизациски методи и алатки со примери. Оптимизација на бранови должини, повеќеслојна оптимизација на сообраќај IP/MPLS/WDM. Tехно-економски анализи.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Rajiv Ramaswami, Kumar Sivarajan, Galen Sasaki

Optical Networks: A Practical Perspective

Morgan Kaufmann, 3rd Edition

2009

2

Harry G. Perros

Connection-oriented Networks SONET/SDH, ATM, MPLS and Optical Networks

Wiley & Sons

2005

3

 

 

 

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

T.E.Stern, G.Ellinas, K. Bala

Multiwavelength Optical Networks, Architectures, Design, and Control

Cambridge University Press

2009

2

Martin Maier

Optical Switching Networks

Cambridge University Press

2008

3

Josep Prat

Next-Generation FTTH Passive Optical Networks

Springer

2008