Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Оперативни системи, модули и драјвери за вградливи системи

Оперативни системи, модули и драјвери за вградливи системи

Предмет: Оперативни системи, модули и драјвери за вградливи системи

Код: ФЕИТ073034

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: Ислушан: Оперативни системи

Цели на предметната програма (компетенции) : Работа со вградливи компјутерски системи, програмирање и програми за работа со вградливи компјутерски системи. Развој на системски модули за проширување на функционалноста на оперативните системи. Развој на драјвери за поддршка на нов хардвер.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Запознавање со оперативни системи и софтвер за вградливи компјутерски системи. Запознавање со Android, Линукс, NetBSD, Embedded Java. Пишување на програми во посебни програмски околини и јазици за вградливи компјутерски системи (Embedded C, Embedded Java). Запознавање со концептот за модулност на оперативните системи, како начин за нивно менаџирање, надградување и проширување. Разгледување на најпознатите оперативни системи и нивните можности за проширување и додавање модули за работи со нови периферии.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

K. Yaghmour,

J. Masters,

G. Ben-Yossef,

P. Gerum

Building Embedded Linux Systems

O'Reilly

2008

2

M. Kerrisk

The Linux Programming Interface: A Linux and Unix programming Handbook

No Starch Press

2010

3

J. Corbet,

A. Rubini,

G. Kroah-Hartman

Linux Device Drivers, 4th Edition

O’Reilly

2011

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Robert Love

Linux Kernel Development, 3rd Edition

Addison-Wesley

2010

2

Sreekrishnan

Venkateswaran

Essential Linux Device Drivers

Prentice Hall

2008

3

M.McKusick,

G. V. Neville-Neil

The Design and Implementation of

the FreeBSD Operating System

Addison-Wesley

2004