Лични алати
Пријави се

Оперативни системи

Предмет: Оперативни системи

Код: ФЕИТ07Л026

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Електрични централи и разводни постројки

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : Запознавање со концептите и принципите на оперативните системи. Запознавање со Windows и UNIX/Linux оперативните системи.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Разбирање на концептите на процеси, управување со меморија, влез/излез, датотечни системи и сигурност. Креирање на администраторски скрипти и користење на системски повици кај Windows и UNIX/Linux оперативните системи.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Silberschatz,

Galvin, Gagne

Operating Systems Concepts Essentials

John Wiley & Sons

2010

2

A. S. Tanenbaum,

A. S. Woodhull

Operating Systems Design and Implementation,

3rd Edition

Prentice Hall

2006

3

A. S. Tanenbaum

Modern operating Systems,

3rd Edition, GOAL Series

Prentice Hall

2007