Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Омрежување толерантно на доцнење

Омрежување толерантно на доцнење

Предмет: Омрежување толерантно на доцнење

Код: ФЕИТ10З032

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Телекомуникации

Предуслов за запишување на преметот: положени: интернет технологии, ислушани: телекомуникациски мрежи

Цели на предмететната програма (компетенции) : Разбирање на проблемите поврзани со омрежување во услови на големи доцнења или прекини при транспорт на податоците. Анализа на релевантните протоколи и можните апликации на омрежувањето толерантно на доцнење (сензорски мрежи, вселенски комуникации, мобилни ad-hoc мрежи). Планирање и димензионирање на мрежи базирани на технологијата за омрежување толерантно на доцнење. Развој на симулациски модели.

Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Поим за Delay-Tolerant Networking (DTN). Омрежување во "стресни" и високо хетерогени средини. Комуникација со асинхроно испраќање пораки. Комбинирање на зачувај-и-препрати комутирање на пораки со физички пренос на податоци. Протоколен стек за DTN. Детерминистички и пробабилистички рутирачки протоколи. Безбедносни аспекти. Апликациски побарувања од DTN. Конкретни имплементации на DTN во меѓупланетарни комуникации, подводни комуникации, сензорски мрежи, мобилни ad-hoc мрежи со минимален број на јазли итн.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

A. V. Vasilakos, Y. Zhang, T. Spyropoulos

Delay Tolerant Networks: Protocols and Applications

CRC Press

2011

2

A. Galati

Delay Tolerant Network

LAP LAMBERT Academic Publishing

2010