Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Објектно ориентирано моделирање на телекомуникациски системи

Објектно ориентирано моделирање на телекомуникациски системи

Предмет: Објектно ориентирано моделирање на телекомуникациски системи

Код: ФЕИТ10Л042

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Телекомуникации

Предуслов за запишување на преметот: Примена на оперативни системи во телекомуникациите

Цели на предмететната програма (компетенции) : Студентот ќе се запознае со принципите на објектно-ориентирано моделирање на телекомуникациските системи и протоколи, нивна верификација и испитување на перформансите.

Методи на учење: Преку предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби, самостојна работа, изработка на семинарски, посета на телекомуникациски компании, гости - предавачи од индустријата.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Стандарди и стандардизациони тела во телекомуникациите. SDL-ITU стандард Z.100. Формален опис на стандардите. Објектно ориентирани методи на моделирање. Моделирање на телекомуникациски системи и мрежи. Елементи на дизајн и имплементација на протокол и протоколна архитектура. Интерактивна симулација и тестирање на функционална исправност на моделите. Верификација на модел. Испитување на перформанси на телекомуникациски системи и протоколи. Премери за SDL модели на телекомуникациски стандарди.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Pero Latkoski, Borislav Popovski

Communication Protocol Engineering of Wireless Networks: Modeling and Optimization

VDM Verlag

2009