Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Нумерички методи за инженери

Нумерички методи за инженери

Предмет: Нумерички методи за инженери

Код: ФЕИТ08Л012

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+2+0

Институт: Математика и физика

Предуслов за запишување на преметот: Нема.

Цели на предмететната програма (компетенции) : Да се усвојат основните поими од нумеричката математика и нејзината примена при решавање равенки, системи равенки, проблеми од апроксимација на функции, приближно интегрирање и диференцирање. Развој на аналитичко мислење, критички способности, способност за учење.

Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, консултации, самостојна работа.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Моделирање инженерски проблеми. Нумеричка матрична алгебра. Нумеричко решавање алгебарски и трансцедентни равенки. Нумеричко решавање линеарни и нелинеарни системи равенки. Слабо пополнети и тракасти матрици.  Интерполација на функции. Сплајнови.  Фитување  криви. Нумеричко диференцирање и интегрирање. Нумеричко решавање обични диференцијални равенки.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Steven C. Chapra, Raymond P. Canale

 

Numerical Methods for Engineers

Mc Graw Hill, New York

2006

2

C. Pozrikidis

Numerical Computation in Science and Engineering

Oxford Univerzity Press

1998

3

J. Mathews, K. Fink

Numerical Methods using MatLab

Prentice Hall

1999