Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Нуклеарни електрични централи

Нуклеарни електрични централи

Предмет: Нуклеарни електрични централи

Код: ФЕИТ04З008

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+2+0+0

Институт: Електрични централи и разводни постројки

Предуслов за запишување на преметот: Основи на електроенергетика

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање на студентите со технологијата на производство на електрична енергија од нуклеарни централи, како и развојот на нуклеарната енергетика во светот. Можност за споредбени анализи со другите технологии на производство на електрична енергија, вклучување во пресметки за анализи од развојот на изворите во ЕЕС.

Методи на учење: Предавања и вежби предвидени за предметот и дополнителна литература

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Трансформација на нуклеарната енергија во внатрешна калорична енергија . Нуклеарни реакции и реакција на фисија. Карактеристики на нуклеарен реактор, термални енергетски нуклеарни реактори, компоненти на активната зона и нивна функција, нуклеарно гориво Конструктивни карактеристики на реакторските компоненти и нуклеарното гориво .NEC со PWR-реактор. Реакторска зграда - контејмент. Врсти на материјали и нивни карактеристики кои се употребуваат за гориво, разладувач, модератор, конструкции во активната зона, заштита од зрачење и за извлекување на управувачки елементи. Кинетика и динамика на нуклеарен реактор Стационарен и нестационарен режим на работа на реакторот. Моделирање на системите за заштита на нуклеарна централа (активни и пасивни. Пренос на топлина помеѓу горивниот елемент и разладувачот, и просторна распределба на температури во горивниот канал . Карактеристики на парогенераторот, распределба на температури на примарниот и секундарниот медиум. Оптимизација на температурните услови за работа. Принципи на задоволување на сигурност при проектирање и погон на реакор. Систематизација и класификација на грешките. Дози на радијационо зрачење и заштита од радијација во НЕЦ. Изградба на НЕЦ, проблем на лоцирање, ладење, поврзување на ЕЕС и еколошки ефекти. Типови на современи нуклеарни реактори: лесноводни APWR, ABWR и тешководни од типот CANDU Развој на новите технологии на реактори ладени со гас.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

D. Feretic

Uvod u nuklearnu energetiku

Skolska knjiga Zagreb

2001

2

Feretic, Cavlina, Derecin

Nuklearne elektrane

Skolska knjiga Zagreb

2001

3

Glasstone, A. Sesonske

Nuclear Reactor Engineering

Van Nostrand  Reinhold Company

1983

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

R. L. Murray

Nuclear Energy

North Carolina

2000