Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Нисконапонски енергетски инсталации и осветление

Нисконапонски енергетски инсталации и осветление

Предмет: Нисконапонски енергетски инсталации и осветление

Код: ФЕИТ09Л012

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+1+2+0

Институт: Преносни електроенергетски системи

Предуслов за запишување на преметот: Основи на електротехника 1

Цели на предмететната програма (компетенции) : Стекнување на основни познавања од нисконапонски електрични инсталации и осветлување на станбени, деловни, индустриски и јавни објекти.

Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, користење на софтверски алатки, изработка на проектна задача, семинарски работи.

Вкупен расположив фонд на часови: 180

Содржина на предметната програма: Енергетски и инсталациски кабли. Компоненти и системи на електрични инсталации. Заштита од електричен удар во нормални услови. Заштита од електричен удар при појава на грешка. Димензионирање на кабли. Заштита на објекти од атмосферски празнења. Идеен и главен проект. Софтверски алатки за проектирање на електрични инсталации. Менаџмент на проекти. Фотометриска пресметка. Светилки. Софтверски алатки за проектирање на електрично осветлување. Интелигентни системи во згради.

Литература:

Литература

Задолжителна литература учебник (предавања, презентации)

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Günter G. Seip

„Electrical Installations Handbook: Power Supply and Distribution, Protective Measures, Electromagnetic Compatibility, Electrical Installation ... Building Management“

Wiley-VCH

2000

2

 

Technical handbook

Rade Koncar

1990

3

Властимир Гламочанин

Електрични инсталации и осветлување

ФЕИТ

2008