Лични алати
Пријави се

Нисконапонски апарати

Предмет: Нисконапонски апарати

Код: ФЕИТ023009

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електрични машини, трансформатори и апарати

Предуслов за запишување на преметот: положени: Основи на електротехника 1

Цели на предмететната програма (компетенции) : Студентот ќе се здобие со знаења поврзани со примената и проектирањето на нисконапонските апарати за комутација во нисконапонски електрични кола, заштитата на електроенергетски уреди и стандардите за примена на овие уреди во нисконапонски и високонапонски мрежи.

Методи на учење: Предавања, вежби (А+Л), семинари, тимска и самостојна работа

Вкупен расположив фонд на часови: 180

Содржина на предметната програма: Општи одлики на нисконапонските апарати (ННА). Комутациски системи на ННА. Преодни процеси и појави при комутација на електрични кола. Задвижувачки системи на ННА. Нисконапонски апарати за распределување на електричната енергија. Бесконтактни електрични апарати.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

I. Boldea, S. A. Nasar

Linear Electric Actuators and Generators

Cambridge University Press

1997

2

В. Стоилков

Нисконапонски апарати

ФЕИТ

2009

3

 

 

 

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

T. Higuchi at al.

Next-Generation Actuators

Leading Breakthroughs

Springer

2010