Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Неконвенционални телекомуникации

Неконвенционални телекомуникации

Предмет: Неконвенционални телекомуникации

Код: ФЕИТ10З016

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Телекомуникации

Предуслов за запишување на преметот: Случајни сигнали и теорија на информации

Цели на предмететната програма (компетенции) : Студентот ќе се запознае со современи неконвенционални телекомуникации кои се во развој или зачеток, како и со аспекти на телекомуникациите кои не творат целина за да постојат како посебен предмет.

Методи на учење: Преку предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби, самостојна работа, изработка на семинарски, посета на телекомуникациски компании, гости - предавачи од индустријата.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Принципи на подводни и подземни комуникации. Телекомуникации на кратки растојанија со безжични оптички линкови (optical wireless communications). Телекомуникации со видлива светлина (Visible Light Communications). Комуникации преку напонската дистрибутивната мрежа (power line communications). Вселенски телекомуникации (Long rage deep space optical wireless communications). Специфики на телекомуникациите за воени цели (Military communications). Аспекти на потрошувачка на енергија во телекомуникациите (green communications).

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Hamid Hemmati

Deep Space Optical Communications

Wiley-Interscience

2006

2

Robert Istepanian

Underwater Acoustic Communication Systems

Springer

2009

3

Jae H. Kim

Green IT: Technologies and Applications

Springer

2011