Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Напредни компјутерски архитектури и микропроцесорски системи

Напредни компјутерски архитектури и микропроцесорски системи

Предмет: Напредни компјутерски архитектури и микропроцесорски системи

Код: ФЕИТ07Л024

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: Ислушан предметот Логички кола и компјутерски архитектури

Цели на предмететната програма (компетенции) : Разбирање на главните компјутерски архитектури, проценка на перформансите на поединечните делови и компјутерскиот систем во целина, програмирање на машинско и асемблерско ниво.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Запознавање со можностите кои ги нуди програмирањето на асемблерско и машинско ниво. Различни типови процесори: процесори со 0, 1, 2, и 3 адреси, меморирај и читај процесори, процесори со пласт. Технологии и типови на секундарна меморија. Датотечни системи кај различни оперативни системи и различни медиуми. Архитектура на виртуелна меморија. Влезно/излезни уреди и начини на нивно поврзување. 8-битни микропроцесори, инструкциски циклус и архитектура на меморија. 16-битни микропроцеосри и архитектура на меморија. 32-битни микропроцесори.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

S. Dandamudi

Fundamentals of Computer Organization and Design

Springer

2003

2

W.Stallings

Computer Organization and Architecture - Designing for performancce, 8th Ed.

Prentice Hall

2010

3

Barry B. Brey

Intel Microprocessors, 8th Edition

Prentice Hall

2008

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

A. S. Tanenbaum

Structured Computer Organization, 5th Edition

Prentice Hall

2005