Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Напредни алгоритми и програмирање

Напредни алгоритми и програмирање

Предмет: Напредни алгоритми и програмирање

Код: ФЕИТ073011

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Студентите ќе бидат оспособени за работа со најголем број програмски структури, како и користење и дизајн на алгоритми за работа со нив.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Воведување напредни техники и алгоритми за програмирање, напредни алгоритми за сортирање, алгоритми за работа со поврзани листи, дрва и графови, приоритетни редови, мапи и речници, динамичко програмирање, обработка на текст.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Roberts Lafore

Data Structures and Algorithms in JAVA,

2nd Ed.

SAMS

2003

2

T. H. Cormen et all

Introduction to Algorithms,

3rd Ed.

 

MIT Press

2009

3

M. Goodrich,

R. Tamassia

Data Structures and Algorithms in Java,

4th Ed.

John Willey

2005