Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Надежност на системи и софтвер

Надежност на системи и софтвер

Предмет: Надежност на системи и софтвер

Код: ФЕИТ073039

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : Анализа и дизајн на софтвер и хардвер со зголемена надежност и доверливост кој ќе биде оптпорен на грешки.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Запознавање со основите концепти и техники за надежност на системите. Дизајн на доверливи системи. Надежност на компјутерски мрежи. Доверливост и надежност на софтверот. Дизајн на тестови. Одржување на софтвер и хардвер

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Eric Bauer

Design for Reliability: Information and Computer-Based Systems

Wiley-IEEE Press

2010

2

H. B. Diab,

A. Y. Zomaya

Dependable Computing Systems: Paradigms, Performance Issues, and Applications,

John Wiley & Sons

2005

3

H. Pham

System Software Reliability

Springer

2007

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

O. Goloubeva et all

Software-Implemented Hardware Fault Tolerance

Springer

2006

2

V. De Florio

Application-Layer Fault-Tolerance Protocols (Premier Reference Source)

Information Science

Reference

2008

3

M. Rausand,

A. Hoyland

System Reliability Theory: Models, Statistical

Methods and Applications

Wiley-Interscience

2003