Лични алати
Пријави се

Мултимедиски системи

Предмет: Мултимедиски системи

Код: ФЕИТ05Л035

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електроника

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) :

- Запознавање со основните пронципи на работа и технологиите на кои се засновани мултимедиските системи;
- стекнување со основни знаења за барањата поставени пред современите мултимедиски системи и проблемите поврзани со нивното имплементирање;
- оспособување за согледување на проблемите во дизајнирањето на мултимедијални системи и да се стекнат со способност за надополнување на своите знаења во правец на совладување на согледаните проблеми.

Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, аудиториски и лабораториски вежби, подржани со презентации и визуелизација на концептите, активно учество на студентите преку тестови и задачи за решавање на час,проектни задачи.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Воведни поими од мултимедиски системи, историски развој. Основни поими од компјутерска графика. Основни поими од дигитална обработка на звук: компресија на звук. Основни поими од обработка на слика и видео: анализа и сегментација на слика, кодирање на слика и видео. Тек на мултимедијални податоци (мултимедијални сервери, синхронизација), Квалитет на услуга (QoS за IP протоколи), Media-on-Demand (емитување на video-on-demand, интерактивна телевизија). Пребарување по содржина во дигитални библиотеки: Пребарување на мултимедијални податоци: звук, музика, графика, слика и видео. Принципи на бази на слики и видео-бази (пребарување на слики и видео, квантификација на резултатите), MPEG-7. Напредни мултимедијални техники: Алгоритми за препознавање на звук, слики, видео, контекст и дејствија.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ralf Steinmetz,

Кlara Nahrstedt

MULTIMEDIA SYSTEMS

Springer-Verlag

2004

2

Ralf Steinmetz,

Кlara Nahrstedt

MULTIMEDIA APPLICATIONS

Springer-Verlag

2004