Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Мрежно интегрирање на ОИЕ

Мрежно интегрирање на ОИЕ

Предмет: Мрежно интегрирање на ОИЕ

Код: ФЕИТ02Л011

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електрични машини, трансформатори и апарати

Предуслов за запишување на преметот: Основи положени, ислушани: Основи на ОИЕ, Енергетски преобразувачи.

Цели на предмететната програма (компетенции) : Студентот ќе се здобие со знаења поврзани со проблематиката на мрежно поврзување на различните видови ОИЕ и взаемните влијанија на мрежата и изворот од аспект на квалитетот на електричната енергија, доверливоста и одржливоста на системот.

Методи на учење: Предавања Предавања, вежби (А+Л), семинари, тимска и самостојна работа.

Вкупен расположив фонд на часови: 180

Содржина на предметната програма: Услови за поврзувањето на системите на ОИЕ кон мрежа. Взаемни влијанија на мрежата и ОИЕ.Функционални карактеристики на енергетските преобразувачи за мрежно интегрирање на ОИЕ. Резонантни ефекти врз мрежата при нормални услови на работа на ОИЕ. Одлики на управување и супервизија на различни видови ОИЕ при работа на мрежа.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Leon Freris, David Infield

Renewable Energy in Power Systems

John Wiley & Sons

2008

2

S.Heier

Grid Integration of Wind Energy Conversion Systems

John Wiley & Sons

1998