Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Мрежни стандарди и уреди

Мрежни стандарди и уреди

Предмет: Мрежни стандарди и уреди

Код: ФЕИТ07Л030

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: Ислушан: Компјутерски мрежи

Цели на предметната програма (компетенции) : Запознавање со мрежните стандарди според IEEE и ETSI, различните по намена и архитектура мрежни уреди и оперативните системи за нивна контрола и управување.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Различни типови мрежни уреди, нивната намена, организација и архитектура. Оперативни системи за нивно програмирање, конфигурирање и програмирање. Постојни стандарди од подрачјето на компјутерско - комуникациските мрежи.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

D. Reynders,

E. Wright

Practical TCP/IP and Ethernet Networking for Industry

Newnes

2003

2

M. P. Singh, Ed

The Pracitcal Handbook of Internet Computing

CRC Press

2004

3

B. Furht,

M. Ilyas, Eds.

Wireles Internet Handbook: Technologies,

Standards and Applications

Auerbach Publications

2003