Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Мрежни оперативни системи

Мрежни оперативни системи

Предмет: Мрежни оперативни системи

Код: ФЕИТ07Л027

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+1+2+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : Познавање на структурата и начинот на работа на мрежните оперативни системи. Познавање на техники и постапки за заштита на компјутерските системи.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Запознавање со карактеристиките на основните и посебните мрежни оперативни системи. Основни поставки за мрежно - оперативна безбедност и постапки за заштита на компјутерските системи.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

C. Bennvenuti

Understanding Linux Network Internals

O’Reilly

2005

2

A. B. Mikalsen,

P. Borgesen

Local Area Management, Design & Security

John Wiley&Sons

2002