Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Мрежни и интернет апликации

Мрежни и интернет апликации

Предмет: Мрежни и интернет апликации

Код: ФЕИТ07Л014

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: : 2+1+2+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : По завршување на курсот студентите се оспособени самостојно да проектираат и реализираат комплетна апликација наменета за работа на Интернет или воопшто во мрежна околина, почитувајќи ги безбедносните принципи.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Целта на курсот е да ги запознае и оспособи студентите за проектирање на апликации за работа во мрежна околина и на Интернет со користење на популарни алатки/јазици за дизајн на таков тип апликации (PHP, Java script, Phyton, Perl). Исто така, се разгледуваат и анализираат и концепти за безбедност на јавно достапни апликации.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Mark Lutz

Learning Python (Animal Guide)

О’Reilly

2009

2

L.Beighly,

М.Morrison

Head First PHP & MySQL

(A Brian-Friendly Guide)

О’Reilly

2008

3

R. L. Schwartz,

T. Phoenix,

B. D Foy

Learning Perl, 5th Ed.

О’Reilly

2008