Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Мрежен софтвер и управување со компјутерски мрежи

Мрежен софтвер и управување со компјутерски мрежи

Предмет: Мрежен софтвер и управување со компјутерски мрежи

Код: ФЕИТ07Л048

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : Познавање на различните начини за програмирање во посебните мрежни околини (TCP/IP, ISO/OSI, сателитски и стратосферски мрежи), Peer-to-Peer системи, структури, балансирање на мрежно оптоварување. Познавање на различните приоди и начини на управување со компјутерско-комуникациските мрежи, обезбедување соодветно ниво на квалитет на услугите на корисниците, управување во реално време, техники и алатки што се употребуваат и нивно користење.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Запознавање со програмирање во TCP/IP и ISO/OSI мрежна околина, програмирање на некои од основните мрежни сервиси, мрежни сервиси кај сателитски и стратосферски мрежи, Peer-to-Peer, балансирање на оптеретување. Познавање на различните приоди и начини на управување со компјутерско-комуникациските мрежи, обезбедување соодветно ниво на квалитет на услугите на корисниците, управување во реално време, техники и алатки што се употребуваат и нивно користење

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

A.S. Tanenbaum,

D. J. Wetherall

Computer Networks, 5th edition

Prentice-Hall Inc.

2010

2.

W. R. Stevens,

Garry Wright

TCP/IP Illustrated, Volume 1 & 2 & 3, , 2001

Addison-Wesley

2001

3.

N. Agoulmine, Ed.

Autonomic Network Management Principles: From Concepts to Applications

Academic Press

2010

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

J. C. Strassner

Policy-Based Network Management:

Solutions for the Next Generations

Morgan Kaufmann

2003

2

 

Network Management Fundamentals

Cisco Press

2006