Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Моделирање на податоци и бази

Моделирање на податоци и бази

Предмет: Моделирање на податоци и бази

Код: ФЕИТ073019

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: Нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Моделирање на податоците и проектирање на податочни структури оптимално подобни за работа на базите на податоци. Употреба на основното множество на SQL команди за работа со бази на податоци.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Запознавање и изучување на податочните структури неопходни во базите на податоци. Податочните структури вклучуваат податочни објекти, асоцијации помеѓу објектите и правила за извршување операции над објектите. Моделирањето на податоците како кориснички поглед на базите на податоци. Основни поими од бази на податоци. Конфигурирање и команди за определени реални бази на податоци. SQL команди за работа со бази на податоци.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

R. W. Scamell,

N. S. Umanath

Data Modeling and Database Design, 2007

Course Technology

2007

2

L. Silverston,

P. Agnew

The Data Model Resource Book, Vol. 3: Universal Patterns for Data Modeling

John Wiley & Sons

2009

3

A. Silberschatz,

H.Korth,

S. Sudarshan

Database System Concepts,

6th Edition

McGraw-Hill

2010

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

G. Simsion,

G. Witt

Data Modeling Essentials, 3rd Ed,

Morgan Kaufmann

2004

2

T. Teorey et all

Database Design: Know It All

Morgan Kaufmann

2008

3

S. Hoberman

Data Modeler's Workbench: Tools and

Techniques for Analysis and Design

John Wiley & Sons

2001