Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Моделирање и симулациски околини

Моделирање и симулациски околини

Предмет: Моделирање и симулациски околини

Код: ФЕИТ073036

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: Ислушан: Случајни процеси и системи

Цели на предметната програма (компетенции) : Аналитички приод и анализа на перформансите и карактеристиките на различните системи, начини и алатки за симулација и споредба на перформанисите. Користење на симулациски околини за симулации и опредечлување на перформанси на системи.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Запознавање со основните постапки и техники за аналитичко моделирање, техники и.алатки за симулација, статистичка обработка на резултатите и определување на карактеристиките на системите. Запознавање со симулациски околини и нивно ползување...

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

G. Bolch,

S. Greiner,

H. de Meer,

K. Trivedi

Queueing Networks and Markov Chains: Modeling and Performance Evaluation with Computer Science Applications, 2nd Edition

Wiley-Interscience

2006

2

Philip Feldman

Discrete-Event Simulation for Performance

Evaluation Systems With Algorithms and Example in C and C++

John Wiley & Sons

2000

3

 

URL - http://www.ptolemy.org

 

2011