Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Моделирање и симулација во електроника

Моделирање и симулација во електроника

Предмет: Моделирање и симулација во електроника

Код: ФЕИТ05Л010

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електроника

Предуслов за запишување на преметот:

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со основните типови на симулациски програми наменети за електротехнички содржини.

Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, аудиториски и лабораториски вежби, подржани со презентации и визуелизација на концептите, активно учество на студентите преку тестови и задачи за решавање на час, проектни задачи.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Основи на симулациско моделирање. Симулациски алатки во електрониката. Постапки за моделирање и симулација во PSpice. Дефинирање на различни типови на анализи во PSpice. Моделирање на основните електронски елементи. Дизајнирање на модели на електронски елементи. Симулација на аналогни и дигитални електронски кола со програмскиот пакет OrCAD. Моделирање и симулација во MATLAB. DC, AC, транзиентна и фреквенциска анализа во MATLAB. Поврзување и споредба на MATLAB и OrCAD . Вовед во дополнителни алатки во MATLAB (Simulink).

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

M.H.Rashid

Introduction to PSpice using OrCAD for circuits and electronics

Prentice Hall

2004

2

P.Tobin

PSpice for Circuits Theory and Electronic Devices

Morgan and Claypool Publishers

2007