Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Мобилни мрежи и уреди (ОС и програмирање)

Мобилни мрежи и уреди (ОС и програмирање)

Предмет: Мобилни мрежи и уреди (ОС и програмирање)

Код: ФЕИТ073035

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: Ислушан: Оперативни системи

Цели на предметната програма (компетенции) : Запознавање со технологиите кои се користат кај јавните мобилни мрежи (GSM, GPRS, UMTS). Способност за програмирање на мобилни телефони и уреди.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Разбирање на стандардите и протоколите кои се користат кај јавните мобилни мрежи (GSM, HSCDS, GPRS, EDGE, UMTS). Програмирање на мобилни телефони и уреди со Java 2, Micro Edition. Користење на оперативните системи за мобилни телефони (Symbian OS, Mobile Linux).

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Dr. Yi-bing Lin,

Ai-Chun Pang

Wireless and mobile all-ip networks

John Wiley & Sons

2005

2

Wei-Meng Lee

Beginning Android Application Development

Wiley Publishing

2011

3

S. Komatineni,

D. MacLean,

S. Hashimi

Pro Android 3

Apress

2011