Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Мобилни информациони системи

Мобилни информациони системи

Предмет: Мобилни информациони системи

Код: ФЕИТ07Л043

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+1+2+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : Способност за ефикасен дизајн и имплементација на модели на мобилните информациони системи.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Согледување на значењето на мобилните информациони системи преку практични примери. Собирање, складирање и анализа на податоците од мобилните околини.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

J. Walker

Mobile Information Systems

Artech House

1990

2

Martyn Mallick

Mobile and Wireless Design Essentials

John Wiley & Sons Inc

2003

3

E. H. Callaway Jr

Wireless Sensor Networks:

Architecturea and Protocols

CRC Press

2003