Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Микропроцесорски системи

Микропроцесорски системи

Предмет: Микропроцесорски системи

Код: ФЕИТ07Л025

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : Познавање на архитекура и работа со 8, 16, 32 и 64 битни процесори. Познавање на мемориската архитектура на сите овие класи на микропроцесори. Поврзување на периферии и периферни компоненти. Проектирање микропроцесорски системи со различни класи на микропроцесори.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Архитектура на 8-битен микропроцесор, 8085. Интерна архитектура на 8085. Инструкциски циклус на 8085. Поврзување со меморија и периферии кај 80805. Интерна архитектура на 8086 и 8088, архитектура на 16-битни микропроцесори. Мемориска архитектура кај 8086 и 8088. Интерна архитектура на 80386, 32-битни мокропроцесори. Мемориска архиотектура кај 80386. Интерна архитектура на Пентиум процесорската фамилија. Мемориска архитектура кај 64-битни микропроцесори. Вовед во суперскаларни микрорпцесорски архитектури.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Barry B. Brey

Intel Microprocessors, 8th Edition

Prentice Hall

2008

2

N.S.Kumar,

M. Saravanan,

S Jeevananthan

Microprocessors and Microcontrollers

Oxford University Press

2011

3

R. J. Tocci,

F. J. Ambrossio

Microprocessors and Microcomputers:

Hardware and Software, 6th Edition

Prentice Hall

2002