Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Микропроцесорска електроника

Микропроцесорска електроника

Предмет: Микропроцесорска електроника

Код: ФЕИТ05Л016

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електроника

Предуслов за запишување на предметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : Целта на предметот е запознавање со микропроцесорските и придружните електронски компоненти. Основни стекнати компетенции на студентот се разбирање на функционирањето и перформансите на микропроцесорските системи и оспособеност за програмирање на асемблерско ниво.

Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, аудиториски и лабораториски вежби, подржани со презентации и визуелизација на концептите, активно учество на студентите преку тестови и задачи за решавање на час, проектни задачи.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Бинарна аритметика. Стандардна архитектура на микропроцесор. Архитектура на 80386DX. Софтверски модел на 80386DX во реален мод. Програмирање во асемблерски јазик. Интерфејси: мемориски и I/O, прекини, DMA. Процесирање на прекини, табела на вектори на прекини, приоритети. I/O склопови и периферни единици. Заштитен мод.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Walter Triebel

The 80386, 80486, and Pentium Processors: Hardware, Software, and Interfacing

Prentice Hall

1998

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Barry B. Bray

The Intel Microprocessors: Architecture, Programming and Interfacing

Prentice Hall Inc.

1997