Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Мерења во телекомуникации

Мерења во телекомуникации

Предмет: Мерења во телекомуникации

Код: ФЕИТ03З007

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електрични мерења и електротехнички материјали

Предуслов за запишување на преметот: положени: Основи на мерна техника, ислушани: Основи  на телекомуникации

Цели на предмететната програма (компетенции) : Студентите се здобиваат со практични знаења за работа со мерни уреди и мерноинформациски системи потребни во телекомуникациската практика.

Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, семинарски и проектни задачи, самостојно учење.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Улога на мерењата во контрола на квалитетот на телекомуникациска опрема. Програмибилни мерни уреди. Микропроцесори и нивна примена во мерната техника. Интерфејси. Аквизиција на мерни податоци. Мерења фреквенција и периода. Мерење на високофреквентна моќност. Грешки при мерење на високофреквентна моќност. Анализатори на импеданси. Мерење нелинеарни изобличувања. Импулсни генератори. Анализатори на сигнали. Спектрални анализатори. Логички анализатори. Дигитални мемориски осцилоскопи.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Цветан Гавровски

Мерења во телекомуникации – интерна скрипта

ФЕИТ

2009

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Stephen Dyer

Survey of Instrumentation and Measurement

Wiley

2001

2

Kamilo Feher and Engineers of HP

Telecommunications Measurements, Analysis and Instrumentation

Scitech Publishing Company

2000