Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Мерења во електротехника

Мерења во електротехника

Предмет: Мерења во електротехника

Код: ФЕИТ033002

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електрични мерења и електротехнички материјали

Предуслов за запишување на преметот: Положени: Основи на електотехника 1,ислушани: Основи на електротехника 2

Цели на предмететната програма (компетенции) : Стекнување на знаења од мерните методи кои се применуваат во мерењата на електричните величини. Запознавање со принципите на функционирање, примена и користење на мерните инструменти.

Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, семинарски и проектни задачи, самостојно учење..

Вкупен расположив фонд на часови: 180

Содржина на предметната програма: Основни поими и дефиниции во мерната техника. Законска метрологија. Статички и динамички карактеристики и блок-структури на мерните уреди. Теорија на мерна неодреденост, грешки при повторливи и индиректни мерења. Мерни преобразувачи, преобразувачи на наизменични во еднонасочни сигнали. Аналогни мерни инструменти. Општи поими за дигитални мерни инструменти, структурни елементи, мерење временски интервал и фреквенција. Дигитални волтметри. Мерење со осцилоскоп. Мерни мостови за еднонасочна и наизменична струја. Вовед во далечински мерења и мерни системи.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Гавровски Цветан

Основи на мерна техника

ФЕИТ

2011

2

Група автори

Практикум за лабораториски вежби

ФЕИТ, интерн. скрипта

2011

3

Група автори

Аудиториски задачи

ФЕИТ, интерн. скрипта

2007

. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

S. Tumanski

Principles of electrical measurements

Taylor&Francis

2006