Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Мерења во електроенергетика

Мерења во електроенергетика

Предмет: Мерења во електроенергетика

Код: ФЕИТ03Л003

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електрични мерења и електротехнички материјали.

Предуслов за запишување на преметот: Положени: Основи на електротехника 2,  Ислушани: Мерења во електротехника

Цели на предмететната програма (компетенции) : Стекнување на знаења од мерните методи и инструментација кои се применуваат во мерењата во трифазните електрични мрежи.

Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, семинарски и проектни задачи, самостојно учење.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Напонски и струјни мерни трансформатори, примена и одредување на нивните грешки. Методи за мерење на еднофазна и трифазна моќност и фактор на моќност. Електронски и дигитални ватметри. Дигитални броила, принципи на функционирање, параметрирање, одредување на грешки. Вовед во далечински мерења и пренос на мерни податоци. Мерење на отпорност на заземјувачи, напони на допир и чекор, распределба на потенцијали и специфична отпорност на тлото. Мерење на квалитет на електрична енергија.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Гавровски, Димчев

Мерења во електроенергетика

ФЕИТ, интерн. скрипта

2009

2

Група автори

Практикум за лабораториски вежби

ФЕИТ, интерн. скрипта

2007

3

 

 

 

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

K. Iwasson  др.

Measuring current, voltage and power

Elsevier

1999