Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Менаџмент на ИКТ и CASE методологија

Менаџмент на ИКТ и CASE методологија

Предмет: Менаџмент на ИКТ и CASE методологија

Код: ФЕИТ07Л042

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+1+2+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : Имплементација на ИКТ проекти, нивна анализа и follow-up. Оспособување за проект менаџери.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Организација, водење и контролирање на ИКТ проекти. Користење на алатките за контрола на проектите и алатките за развој на конкретни ИКТ проекти.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Harvey Maylor

Project Management

Prentice Hall

2002

2

 

CDM Method

Oracle

2002